REGULAMIN 

1. STUDIO 4 SENSES wpisane do CEIDG pod numerem NIP: 5422546706 oraz Regon: 050857032 prowadzi  treningi oparte na technologii EMS (dalej zwane jako 4 Senses). 

2. Sprzęt wykorzystywany w studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty  dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne  wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń JUSTFIT. 

3. Z usług świadczonych przez 4 Senses mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16 roku  życia, wykonujące wyłącznie trening w trybie cardio, o ile przedstawią pisemną zgodę opiekuna  prawnego na zawarcie umowy z 4 Senses, w tym na podpisanie niniejszego regulaminu, a także pisemną  zgodę na uczestnictwo osoby małoletniej w treningach. 

4. Przed pierwszym treningiem klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej zwane  jako Formularz Zgody Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji. W  przypadku osoby małoletniej karta uczestnictwa powinna zostać podpisana także przez jej opiekuna  prawnego. 

5. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub fragmentów ćwiczeń w ramach  treningu możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Lista przeciwwskazań opisana jest w Formularzu  Zgody Klienta. 

6. Klient przed pierwszym treningiem zostanie poinformowany o warunkach i zasadach prowadzenia  treningu oraz przygotowany do jego wykonania. Pierwszy trening połączony będzie ze wspólnym  określeniem celów i potrzeb trenującego. Realizacja celów klienta będzie stale monitorowana we  współpracy z trenerem. 

7. Podczas treningu klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek  zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i  samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności  zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Formularzu Zgody Klienta. W przypadku zgłoszenia  powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening. 

8. 4 Senses nie opowiada za kontuzje i urazy klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez niego  istnienia chorób lub przeciwwskazań wskazanych w Formularzu Zgody Klienta,  a także zatajenia przez klienta innych istotnych okoliczności, które mają wpływ na prawidłowe i  bezpiecznie przeprowadzenie treningów. 4 Senses ponosi wobec klienta odpowiedzialność za kontuzje  i urazy będące rezultatem korzystania ze sprzętu treningowego znajdującego się w studio i należącego  do 4 Senses. Firma oświadcza, że posiada stosowne ubezpieczenie OC. 

9. Klient korzystający z usług oferowanych przez 4 Senses zobowiązany jest do wykupienia jednorazowego  wejścia bądź karnetu wielokrotnego wejścia na trening, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient 

dokonuje płatności z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie gotówki lub kartą za  pośrednictwem terminala płatniczego. 

10. Karnet indywidualny/dwuosobowy/grupa otwarta (ilość treningów – 1, 4, 8) jest ważny przez miesiąc od  daty pierwszego treningu, karnet indywidualny/dwuosobowy/grupa otwarta (ilość treningów – 12, 16)  przez 2 miesiące od daty pierwszego treningu. 

11. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu (rezerwacji terminu), a w przypadkach wyjątkowych  na bieżąco, w zależności od dyspozycyjności trenera. Termin treningu można umówić osobiście w studiu,  telefonicznie lub mailowo. 

12. Umówiony trening może zostać odwołany przez klienta bez konsekwencji pod warunkiem  poinformowania 4 Senses o takim odwołaniu z 12-godzinnym wyprzedzeniem. Odwołanie może  nastąpić telefonicznie bądź SMS pod numerem telefonu 795 328 237. W przypadku skutecznego  odwołania treningu, dokonanego na warunkach opisanych w zdaniach poprzedzających, taki trening  może zostać wykorzystany przez klienta w okresie późniejszym po dokonaniu rezerwacji. Trening EMS,  który nie został odwołany zgodnie z zapisami poprzedzającymi, zostanie uznany za wykorzystany. 

13. Treningi dwuosobowe odbywają się w obecności wszystkich użytkowników danego karnetu. W  przypadku nie stawienia się którejś z osób na umówiony trening, zostaje on uznany jako wykorzystany. 14. W uzasadnionych przypadkach 4 Senses może odwołać umówioną wizytę o czym klient zostanie  poinformowany telefonicznie lub SMS. W takim wypadku klientowi zostanie zaproponowany inny,  dogodny dla niego termin treningu. 

15. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zarezerwowane treningi, 15 minut przed  umówioną wizytą. W przypadku, gdy klient spóźni się o więcej niż 10 minut może nastąpić – w zależności  od dyspozycyjności trenera – odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W  przypadku opóźnienia powstałego z winy 4 Senses, trening zostanie zrealizowany w całości lub zostanie  zaproponowany inny termin treningu. 

16. Reklamacje dotyczące działania studia, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie  po jego zakończeniu. 

17. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z moim  udziałem wykonywanych podczas treningów w 4 Senses bez konieczności ich każdorazowego  zatwierdzania w celach promocyjnych. 

18. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do wypowiedzenia współpracy między Klientem  a 4 Senses. 

19. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki (zapis w Formularzu  Zgody Klienta).